אישורי העמותה

אישור לצורך ניכוי מס הכנסה
אגף המכס והמע'מ - תעודת מלכ'ר
אישור על ניהול פנקסי חשבונות
תעודת רישום עמותה אצל רשם העמותות
אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות
סעיף 46 - מוסד ציבורי לעיניין תרומות