עיתונים
 זמן הצפון
 ידיעות אחרונות
 מעריב
 מלכ"ר בתנופה
 עיתון ירושלים
 קול הפסגה
 ראש אחד
 כתבות עוני